تغییرات کتب درسی در سال تحصیلی 99-98


احتراما با توجه به توزیع برخی از کتب چاپ 97 در مدارس متوسطه استان و تغییرات محتواي این کتب در چاپ 98 ، به پیوست تغییرات احصاء شده توسط سرگروههاي درسی استان ، که قبلا نیز از طریق همین سایت  اطلاع رسانی شده بود ، جهت ارسال به تمامی مدارس آن ناحیه /منطقه ، بارگذاری می گردد. با توجه به اهمیت موضوع و نهایی بودن برخی از این کتب و ملاك بودن چاپ 98 در آزمون هاي نهایی ، مقتضی است معاونین محترم آموزش متوسطه نواحی و مناطق جهت پیشگیري از تضییع حق دانش آموزان ، به نحوه تکثیر این لوح و اطلاع رسانی این تغییرات به مدارس ذي ربط ، نظارت کامل داشته باشند.

دریافت محتوای لوح فشرده

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا