ارتباط با ما

آستان آذربایجان شرقی- تبریز- خیابان ارتش- اداره کل آموزش و و پرورش استان- سرگروه های آموزشی استان

تلفن35569375

معرفی و روزهای حضور سرگروه

نام

نام خانواد گي

روزحضور دراستان

گروه

سمت

ناحیه

رشته تحصيلي

تلفن همراه

محمد

اکبری

یکشنبه و چهار شنبه

مشاوره

سرگروه

1

روان شناسی

09141041196

رقیه دهقان یکشنبه و سه شنبه مشاوره عضوگروه 1 روانشناسی 09143060734
دانلود مطالب و فیلم های آموزشی
اطلاعیه جشنواره تجارب برتر مشاوره ای
 هنرستان های استان آذربایجان شرقی 

لیست رشته های فنی
نام ومشخصات رشته های کاردانش

اطلاعیه ها و اخبار
اطلاعیه شماره 1


 

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا