شرح وظایف مدیریت فنی و کاردانش  دانلود 
 2  شرح وظایف معاون فنی  دانلود
 3  شرح وظایف سرپرست بخش  دانلود
 4  شرح وظایف هنرآموز  دانلود
 5  شرح وظایف استادکار  دانلود

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا