دانش فنی پایه (پایه دهم)
گارکاه نوآوری و کارآفرینی (پایه یازدهم)
الزامات محیط کار (پایه دهم)

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا