نام و نام خانوادگی

سمت

روزهای حضور

شماره تماس

ایمیل

ابراهیم آقازاده

سرگروه

شنبه

09141060654

ebrahimagazadeh@gmail.com


 

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا