کتابخانه دیجیتال خودرو


 

با تلاشهای چندساله گروه آموزشی مکانیک خودرو استان و همکاری جمعی از هنرآموزان، سامانه کتابخانه دیجیتال خودرو به بهره برداری رسیدautolib.ir (کلیک کنید)

 


این سامانه که حاصل تلاش مستمر گروه می باشد شامل بیش از 600 منبع آموزشی (فیلم، کتاب الکترونیکی و ....) به صورت طبقه بندی شده بر مبنای پودمانهای

 مختلف کتب جدید التالیف می باشد

از هنرآموزان و هنرجویان محترم رشته مکانیک خودرو دعوت می شود در فرایند آموزش از این منابع الکترونیکی استفاده نمایند. 


توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا