کارگاه ها

 

 

کارگاه آموزشی مورخ آذر 97


این کارگاه با هدف نقد و بررسی کتب جدید التالیف پایه دوازدهم و بررسی قابلیتهای کتابخانه دیجیتال خودرو (http://autolib.ir) و همچنین مشارکت همکاران در شیوه تدریس دروس کارگاهی، در هنرستان نبی اکرم (ص) تبریز برگزار شد 

 

کارگاه آموزشی مورخ آذر 96این کارگاه (دوره آموزشی ضمن خدمت) با هدف نقد و بررسی کتب جدید التالیف پایه یازدهم و همچنین مشارکت همکاران در شیوه تدریس دروس کارگاهی، در هنرستان وحدت تبریز برگزار شد 

 

  

کارگاه آموزشی مورخ آذر 95این کارگاه آموزشی با هدف نقد و بررسی کتب جدید التالیف پایه دهم و همچنین مشارکت همکاران در شیوه تدریس دروس کارگاهی، برگزار شد 

 

 

 


کارگاه آموزشی مورخ بهمن94این کارگاه آموزشی با هدف هم افزایی در  شیوه تدریس دروس کارگاهی، در هنرستان وحدت تبریز برگزار شد


 

 

 

 

 

 
کارگاه آموزشی مورخ بهمن93این کارگاه آموزشی با هدف هم افزایی در  شیوه تدریس دروس کارگاهی، در هنرستان وحدت شهید مفتح برگزار شد


 

 

 


 

 

 

 

توسعه يافته توسط مرجع متخصصين دي ان ان - localized by DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان - DnnExpert

مرجع متخصصين دي ان ان

پشتيباني مالي توسط فرسيکا - Sponsored by Farsica

فرسيکا - Farsica

فرسيکا